Stručno usavršavanje nastavnika

Stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju postao je neizostavan segment celoživotnog učenja i unapređenja kvaliteta rada nastavnika, profesora, učitelja, stručnih saradnika i direktora. O svom stručnom usavršavanju koje podrazmeva kako školske, tako i vanškolske aktivnosti, mora voditi računa svaki prosvetni radnik koji želi da unapređuje svoj rad, učini ga kvalitennijim, kreativnijim, prijemčivijim za današnje učenike.

owl-back-to-school-of39t6Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja na svake de godine objavljuje Katalog programa stalnog stručnog usavršavanja nastanika, vaspitača i stručnih saradnika u okviru koga svako od navedenih ciljnih grupa može pronaći informacije o aktuelnim programima stručnog usavršavanja van ustanove, kao što su stručni skupovi, tribine, predavanja, letnje i zimske škole, seminari. Pogledajte sajt Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja  i sajt Centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju.Svaki od navedenih oblika stručnog usavršavanja odnosi se na određene kompetence koje ciljne grupe tim programom treba da razvijaju.  Komeptence su mere znanja, veština i stavova čije posedovanje doprinosi kvalitetnijem i upešnijem radu, a samim tim i uspešnijem, trajnijem i kvalitetnijem učenju. Kompetence su sledeće: K1-Kompetencije za nastavnu oblast, predmet i metodiku nastave, K2-Kompetencija za poučavanje i učenje, K3-Kompetencije za podršku razvoju ličnosti učenika, K4-Kompetencije za komunikaciju i saradnju.

Takođe treba obratiti pažnju i na prioritetne oblasti od značaja za razvoj obrazovanja i vaspitanja, a prioriteti su: 1. prevencija nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja 2. prevencija diskriminacije 3. inkluzija dece i učenika sa smetnjama u razvoju i iz društveno-marginalozovanih grupa, kao i individualni obrazovni plan 4. komunikacijske veštine 5. učenje da se uči i razvijanje motivacije za učenje 6. jačanje profesionalnih kapaciteta zaposlenih, naročito u oblasti inovativnih metoda nastave i upravljanja odečjenjem 7. saradnja sa roditeljima, učenicima, učeničkim parlamentima 8. informaciono-komunikacione tehnologije. Nastavnik, vaspitač i stručni saradnik je u obavezi da u toku pet godina sakupi minimum 120b kroz stručno usavršavanje van ustanove, i to 1) ostaruje najmanje po 16 bodova pohađanjem oblika stručnog usavršavanja koji razvija kompetence za užu stručnu obast, poučavanje i učenje, podršku razvoju ličnosti deteta i učenika, komunikaciju i saradnju 2) ostvaruje najmanje 30 bodova pohađanjem oblika stručnog usavršavanja koji se odnose na prioritetne oblasti 3) preostali borj bodova do 120 u toku pet godina raspoređuje na osnovu prioriteta ustanove i sopstvenog plana profesionalnog razvoja. Nastavnik, vaspitač i stručni saradnik ostvaruje najmanje 100 bodova iz odobrenih programa i do 20 bodova za učestvovanje na odobrenim stručnim skupovima, letnjim i zimskim školama i stručnim i studijskim putovanjima. Katalog seminara pogledajte putem linka: Katalog seminara ZOUV

Tabela za popunjavanje plana stručnog usavršavanja van ustanove može da izgleda ovako: planseminari

Lični plan profesionalnog usavrčavanja u ustanovi može da izgleda ovako: Licni_plan_profesionalnog_usavrsavanja_u_ustanovi

Veliki broj informacija, vesti, dokumenata o stručnom usavršavanju možete pronaći na stanici: Stručno usavršavanje prosvetara

Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju preuzmite putem linka:Pravilnik

U okviru punog radnog vremena, nastavnik i stručni saradnik ima 68 sati godišnje različitih oblika stručnog usavršavanja, od čega je 24 sata pravo na plaćeno odsustvo iz ustanove radi pohađanja odobrenih programa i stručnih skupova, a 44 sata stručnog usavršavanja u okviru svojih razvojnih aktivnosti. Stalno stručno usavršavanje ostvaruje se aktivnostima koje preduzima ustanova u okviru svojih razvojnih aktivnosti, i to:

 1. 1.              Izvođenje uglednih časova, odnosno aktivnosti sa diskusijom i analizom

Aktivnost

Broj sati

Opis aktivnosti

Dokazi:

Izvođenje uglednog časa

8

Pisana priprema za čas;Organizacija prostora i vremena;Priprema nast.materijala:Inovativna sredstva ;Realizacija časa;Sređivanje podataka sa evaluacionih listova;Samoevaluacija
Asistent – pomoćnik

4

Pomoć u pripremi časaAsistencija tokom izvođenja časaPopunjavanje evaluacionih listaUčešće u diskusiji
Prisustvovanje i diskusija na uglednom času

2

PrisustvovanjeEvidentiranje uočenih kvaliteta časaPopunjavanje evaluacionih listaUčešće u diskusiji
 1. 2.              Izlaganje sa stručnih usavršavanja sa obaveznom diskusijom i analizom (sati se računaju po održanom sastaku stručnog organa)

Aktivnost

Broj sati

Opis aktivnosti

Dokazi:

Izlagač

5

Pisana priprema za izlaganje;Organizacija izlaganjaPriprema materijala za prisutneRealizacijaAnaliza
Slušalac

1

PrisustvoUčešće u diskusijiAnaliza mogućnosti za primenu u sopstvenoj praksi
 1. 3.              Prikaz knjige, priručnika, stručnog članka, časopisa i didaktičkog materijala iz oblasti obrazovanja i vaspitanja

Aktivnost

Broj sati

Opis aktivnosti

Dokazi:

Izlagač

5

 Pisana priprema prikaza Organizacija aktivnostiPrezentacija prikaza
Slušalac

1

PrisustvoUčešće u diskusijiAnaliza mogućnosti za primenu u sopstvenoj praksi
 1. 4.              Prikaz bloga, sajta, posta, apleta, društvenih mreža i ostalih multimedijalnih sadržaja

Aktivnost

Broj sati

Opis aktivnosti

Dokazi:

Izlagač

5

Priprema prikaza sajta, bloga…Prezentacija multimedijalnih sadržajaDiskusija  
Slušalac

1

PrisustvoUčešće u diskusijiAnaliza mogućnosti  primene u praksi
 1. 5.              Publikovanje stručnih radova, autorstva i koautorstva knjige, priručnika, multimedijalnih sadržaja, nastavnih sredstava…

Aktivnost

Broj sati

Opis aktivnosti

Dokazi:

Autor/koautor

Izlagač

10

Objavljivanje rada u stručnom časopisu / listuPriprema za prezentacijuPrezentovanje rada u ustanoviDiskusija  
Slušalac

1

Prisustvo, učešće, diskusija, analiza
Autor/koautor

Izlagač

13

Referat na kongresu, konferenciji,simpozijumu i priprema i prezentovanje u ustanovi  
Slušalac

1

Prisustvo, učešće, diskusija, analiza
Recenzija udžbenika ili stručne knjige

15

Recenzija udžbenika ili stručne knjige
Autor/koautorKnjige, priručnika, praktikuma, nastavnog sredstva

20

Referat na kongresu, konferenciji,simpozijumuPisana priprema za prezentovanje u ustanovi
Slušalac

1

Prisustvo, učešće, diskusija, analiza
Akreditacija programa stručnog usavršavanja u godini akreditacije

20

Osmišljavanje programa stručnog usavršavanjaAkreditovanje programa
Realizacija akreditovanog programa stručnog usavršavanja

15

Učešće u realizaciji akreditovanog programa stručnog usavršavanja
Akreditacija stručnog skupa, tribine, kongresa, letnje i zimske škole, okruglog stola…

15

Osmišljavanje programa stručnog skupa, tribine, kongresa, letnje i zimske škole, okruglog stola…
 1. 6.              Ostvarivanje istraživanja koje doprinosi unapređenju i

afirmaciji obrazovno vaspitnog procesa

Aktivnost

Broj sati

Opis aktivnosti

Dokazi:

Rukovodilac autorskog istraživanja

20

Planiranje autorskog istraživanjaOrganizacija autorskog istraživanja Rukovođenje autorskimistraživačkim projektom usmerenim na povećanje kvaliteta rada škole  
Učesnik u istraživačkom projektu

10

Angažovanje u istraživačkom projektu
Koordinator istraživanja

10

Planiranje istraživanjaOrganizacijaistraživanjaAngažovanje u istraživačkom projektu
Članovi tima

5

Planiranje istraživanjaOrganizacijaistraživanjaAngažovanje u istraživačkom projektu
Objavivanje/publikovanjeautorskog istraživačkog projekta

10

Publikovanje autorskog istraživanja u stručnom časopisuPisana priprema za prezentovanje istraživačkog projekta
Slušalac

1

Prisustvo, učešće, diskusija, analiza
 1. 7.              Stručne posete i strudijska putovanja definisana Razvojnim planom ustanove

Aktivnost

Broj sati

Opis aktivnosti

Dokazi:

Vođa-autor stručne posete/studijskog putovanja

6

Planiranje aktivnostiOrganizacija posete Pisanje izveštaja Prezentovanje u ustanovi Analiza  
Učesnik stručne posete/studijskog putovanja

4

PrisustvoUčešće u stručnoj poseti /studijskom putovanju Učešće u diskusijiPisana analiza
 1. 8.              Ostvarivanje projekata obrazovno-vaspitnog karaktera u ustanovi

Aktivnost

Broj sati

Opis aktivnosti

Dokazi:

Pisanje projekata-koordinator

15

Izrada predloga -projektne aplikacije  
Pisanje projekata-Član projektnog tima

10

Učešće u pisanju/apliciranju
Organizator predavanja, tribina, smotri, književnih susreta, akademija, izložbi radova u školi itd…

5

Planiranje aktivnostiOrganizacija aktivnostiAnaliza aktivnosti(npr: Festival nauke, Izložba kućnih ljubimaca, Seoska otvorena škola, Vaskršnja izložba, Kvizovi, Priredbe, Humanitarne i ekološke akcije, Sajam školskog izdavštva, Zavičajni pisci u oku profesora, Školski list, Frankofonije, Tribine, Radionice…)
Koordinator

4

Pomoć u planiranjuPomoć u organizacijiUčešće u realizacijiAnaliza aktivnosti
Učesnik/posetilac

2

Učestvuje, diskutuje, analizira
Organizovanje odlaska učenika u bioskop, pozorište, koncerte, na sportske i kulturne  manifestacije

3

Planiranje aktivnostiOrganizovanje aktivnosti (npr.odlazak u bioskop, pozorište, koncerte, na sportske i kulturne  manifestacije, pisanje izveštaja i analiza i diskusija
Koordinacija rada Učeničkog parlamenta i Vršnjačkog tima

5

Planiranje aktivnostiOrganizovanje aktivnostiUčešće u aktivnostimaSaradnja sa učenicima i nastavnicima
 1. 9.              Rad sa studentima, pripravnicima i volonterima

Aktivnost

Broj sati

Opis aktivnosti

Dokazi:

Rad sa studentima

5

Izvođenje nastave ili konsultacije na kojima je prisutan student ili pripravnik sa mentorom i zajedničko analiziranje nastave/konsultacija  
Rad sa volonterima

2

Pružanje podrške, podučavanje, konsultacije, razgovori, vođenje dokumentacije  
 1. 10.          Takmičenja i smotre

Aktivnost

Broj sati

Opis aktivnosti

Dokazi:

Republička i međunarodna takmičenja i smotre

15

Pripremanje učenika za republička i međunarodna takmičenja i smotre  
Učestvovanje u organizaciji takmičenja i smotri od opštinskog nivoa Opštinski5Okružni 10  Plan raspodele zaduženjaOrganizovanje takmičenjaUčešće u realizaciji takmičenja i smotri  
 1. 11.          Stručni aktivi, udruženja, podružnice, ogranci na nivou grada /opštine koja doprinosi unapređenju i afirmaciji obrazovno vaspitnog procesa

Aktivnost

Broj sati

Opis aktivnosti

Dokazi:

Rukovodilac /predsednik stručnog aktiva, udruženja, podružnice na nivou grada /opštine

8

Planira aktivnostiOrganizuje i vodi sastankeVodi dokumentacijuPredstavlja udruženje u javnostiPredstavlja sadržaje na stručnom organu u ustanovi  
Učesnik

2

Učestvovanje u raduUčešće u aktivnostima stručnih aktiva, udruženja, podružnica na nivou grada /opštine (aktiv nastavnika italijanskog jezika, Podružnica društva za srpski jezik, Udruženje stručnih saradnika, Ogranak Vukove zadužbine…)  
 1. 12.          Marketing škole
Aktivnost

Broj sati

Opis aktivnosti

Dokazi:

Administrator sajta

20

Izrada i ažuriranje sajta ustanove
Pomoćnik administratora sajta

10

Pružanje pomoći oko ažuriranja sajta
PR menadžment / osoba zadužena za odnose sa javnošću

po aktivnosti (po izjavi, intervjuu, gostovanju na TV…)

Izjave, intervjui, gostovanja na medijima, saopštenja, izrada i distribucija promotivnog materijala itd.
Član tima

1

Pružanje pomoći i podrške u aktivnostima u odnosima sa javnošću  
 1. 13.           Rad u radnim telima i programima

Aktivnost

Broj sati

Opis aktivnosti

Dokazi:

Koordinator programa od nacionalnog značaja (MPNTR, ZUOV, ZVKOV, GIZ…)

20

Učešće u realizaciji programa od nacionalnog značaja(npr: PISA istraživanje, Nacionalno testiranje učenika, Profesionalna orijentacija, Praćenje kolega jednakih po poziciji i obrazovanju itd…)  
Član tima

10

Učešće u realizaciji programa od nacionalnog značaja(npr: PISA istraživanje, Nacionalno testiranje učenika, profesionalna orijentacija, Praćenje kolega jednakih po poziciji i obrazovanju itd….)  
Programi/projekti u lokalnoj samoupravi

10

Učešće u realizaciji programa/projekata lokalne samouprave (Strategije, Radna tela, Ekološki projketi, Prevencija narkomanije, Bezbednost u saobraćaju,programi NSZ, SCR, MUP, Zdravstva, Privredne komore….)  
Član tima

5

Učešće u realizaciji programa/projekata lokalne samouprave  
Obuka za završni ispit i matura

3

U realizaciji ŠU*ukoliko se akredituje stručni skup Obuka završnog ispita, sati se neće računati  

Izveštaj o stručnom  usavršavanju za prvo polugodište može da izgleda ovako: Izveštaj

Pregled programa koji su najvaljeni za realizaciju možeta naći u Bazi stručnog usavršavanja na ovoj strani,  а stručne skupove na ovoj strani.

Listu regionalnih centara za razvoj, usavršavanje i sl. možete pronaći na linku: Regionalni centri

Ono što predstavlja najveći problem o ovoj priči o usavršavanju jeste cena novostečenih znanja i veština. Novosti naovde: KOTIZACIJA za učešće na nekom od seminara je od 4.500 do 11.000 dinara. Ukoliko se putuje u neki drugi grad potrebno je platiti prevoz, smeštaj i ostale troškove. Seminare za stručno usavršavanje zaposlenih akredituje Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. ‘ Zbog straha da ne izgube radno mesto mnogi profesori stručno usavrašavanje plaćaju iz svog džepa, jer škola ili nema novca ili direktor ne dostavi zahtev Sekretarijatu za obrazovanje – navodi Milorad Antić, predsednik Foruma srednjih stručnih škola Beograda.’ (izvor: Novosti_Svi nastavnici na usavršavanju)

Nikako ne smemo izpstaviti stučno usavršvanje putem interneta, tzv. popularni webinari, koje vrlo često može da bude besplatno, a jedino što zahteva je vreme koje treba da mu posvetimo. Stručno usavršavanje nastavnika, uz neophodno znanje engleskog jezika, je besplatno na nekom od masivnih otvorenih kurseva: Udacity , CourseraedX.

Na sajtu Klik do znanja možete pronaći i listu vebinara na srpskom jeziku: Vebinari

Multi Media Internet Laptop with Objects

Na svakome od nas je da izvrši procenu svojih profesionalnih afiniteta, profesionalnih nedostataka koje želimo da unapredimo, i dubinu džepa i vremena koje možemo da izdvojimo.

Preuzeto sa Nauči me da učim i zavolim biologiju

3 thoughts on “Stručno usavršavanje nastavnika

 1. Сведоци смо да се стручно усавршавање просветних радника претвара у лакрдију. Људи застрашени отказима су принуђени да похађају скупе, трећеразредне семинаре. Већину приватних и уносних програма стручног усавршавања воде помоћници министра, начелници, запослени у паразитским институцијама или у самом Министарству просвете. Готово сви пројекти су потпуно бесмислени и служе само да се оправда огромна количина новца који зарађују предавачи практично ни за шта. Одрасли људи се приморавају да играју жмурке, еци-пе-ци-пец игре или имитирају домаће и дивље животиње. Присуствовао сам једном таквом семинару и након пола сата – мени је позлило. Када би већина људи знала шта се ради, тј. на шта се троши њихов новац, машили би се за пиштољ или би купили конопац……………… Цео есеј театар апсурда можете прочитатни овде http://ganesajtovi.com/eseji/teatar-apsurda

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s