Učionica pod otvorenim nebom

1. 1.      ULOGA I ZNAČAJ ČAROBNOG SELA

„Čarobno selo“ je učionica pod otvorenim nebom u kojem je zastupljen koncept aktivnog usvajanja i proširivanja znanja nastavnih sadržaja u mlađim razredima, gde, daleko od gradske buke, učenici uče da od prirode uzmu sve što je dobro, a da je istovremeno i sačuvaju. Osim toga, učenici se uživo susreću sa našim nesleđem i kroz znalački osmišljene aktivnosti shvataju njegovu vrednost i uviđaju potrebu njegovog očuvanja i negovanja.

Ovako osmišljeni pristup učenju u „Čarobnom selu“  je neophodan našem obrazovanju, jer je njegov značaj u savladavanju nastavnih sadržaja putem razvijanja interkulturalnosti i interdisciplinarnosti. Učenje o prirodi u seoskom ambijentu je značajno za rano učenje jer se u ovom konceptu akcenat stavlja na medjusistemsku integraciju. Ovakav vid nastave, kako u mlađem, tako i u starijem školskom uzrastu, mora da zauzme posebno mesto u Nastavnom planu i programu.

U koncepciji rada „Čarobnog sela“ akcenat se ne stavlja na usvajanje činjenica od strane deteta, već na podsticanje i  negovanje prirodne želje za učenjem.

2. 2.      PODRUČJA I OČEKIVANI REZULTATI

NASTAVNI PREDMET

PODRUČJA UČENJA – ZNANJA

OČEKIVANI REZULTATI

Sticanje znanja o:

Učenici znaju:

Narodna tradicija – nasledju;
– životu naših predaka;
– prepoznaju i vrednuju nasledje;
– karakteristike porodičnog života naših predaka;
Svet oko nas – porodici; – užoj i široj okolini;
– reljefu;
– članove porodice i porodične odnose; -osnovne pojmove vezane za uži i širi zavičaj, Srbiju;
-prepoznaju i razlikuju vrste reljefa I njegove odlike;
Priroda i društvo – međusobnoj zavisnosti živih bića;
– odnosu prema prirodi;
– odnosu prema čoveku i njegovom zdravlju, fizičkoj aktivnosti;
– orijentaciji u prostoru i vremenu;
– geografskoj karti šireg zavičaja; – promenama na biljkama i životinjama u svim godišnjim dobima;
– biljkama i životinjama u prirodnoj životnoj zajednici;
– principima pravilne i redovne ishrane, kulturi ishrane i zdrave ekološke ishrane;
– razlike između žive i nežive prirode, sličnosti i razlike između živih bića;
– pravilan odnos prema prirodi;
– čuvati zdravlje kao preduslov za sve ljudske aktivnosti;
– odrediti glavne i sporedne strane sveta pomoći Sunca, kompasa;
– orijentisati se na karti i pomoću karte; -uočiti, opisati promene na biljkama i životinjama u različita godišnja doba;
– šta čini životne zajednice biljaka i životinja i njihovu medjuzavisnost;
– kulturu ishrane, ;
Srpski jezik – korišćenju rečnika;
– arhaizmima i lokalizmima; -veštini čitanja;
– koristiti rečnik;
– uočiti arhaizme i lokalizme i pronadju njihovo značenje; -razume pročitani tekst;
Matematika -merenju i merama;
– površini;
– oblicima;
– izmeriti dužinu, masu, zapreminu i razlukju merne jedinice; -izračunati površinu;
– prepozneti i imenovati oblicima;
Fizičko vaspitanje – o zdravom načinu života;
-timskim igrama
– prednosti zdravog načina života;
– pravila timskih igara (košarka, fudbal, odbojka);
Likovna kultura – ambijentu;
– kolažu, dekolažu, frotažu I asamblažu;
– osmisliti i urede ambijent;
– primeniti tehnike kolaža, dekolaža, frotaža i asamblaža;
Gradjansko vaspitanje – timskom radu
– uzajamnoj zavisnosti ljudi;
– prednosti timskog rada i vrste timskih uloga;
– uzajamnu zavisnost ljudi;
Muzička k. – o tradicionalnim pesmama I igrama – pevati tradicionalne pesme i igrati narodne igre ovog kraja
  1. 3.      INTEGRISANOST SADRŽAJA

 

3.1.  Narodna tradicija

Sam naziv „Čarobno selo“  dovoljna je asocijacija koja ukazuje da se radi o programskim aktivnostima koje su u tesnoj vezi sa predmetom Narodna tradicija. Dobar deo obrazovno-vaspitnih aktivnosti bazirana je na lepoti i bogatstvu naše narodne tradicije. Sadržaji ovog predmeta utkani su u skoro svaki segment same ambijentalne celine „Čarobno selo“, kao i organizacije rada u edukativno-zabavnim radionicama.

Tokom svih edukativno-zabavnih aktivnosti insistira se na narodnoj tradiciji. Sama organizacija rada u ovim aktivnostima, gde se insistira na poštovanju glave kuće, porodičnim odnosima iz vremena naših predaka koji su se još uvek održali u našim seoskim sredinama, podeli poslova medju članovima domaćinstva po onoj narodnoj da se mora znati ko kosi, a ko vodu nosi, ukazuje na značaj koji se dao ovom predmetu pri koncipiranju programa „Čarobno selo“.

3.2.  Svet oko nas i Priroda i društvo

Ovo je predmet čije nastavne teme su najintegrisanije u programske sadržaje „Čarobnog sela“. Sam raspored kućica u “Čarobnom selu,  na četiri strane sveta, odnosno četiri strane livade, ali i nazivi kućica poput: Prolećna žurba, Letnja vreva, Jesenja gozba i Zimski mir, dovoljno govori o prožimanju sadržaja ovog nastavnog predmeta.

Osim nastavne teme Orjentacija u prostoru i vrmenu, ovde su zastupljene i nastavne teme: Porodica i porodični odnosi, Ja i drugi, Higijena, Ishrana, Veza između žive i nežive prirode, Obnovljivi i neobnovljivi izvori energije, Biljni i životinjski svet, Životne zajednice, Vrste i osobine materijala, Rad, energija, proizvodnje i potrošnja,  Naše nasleđe… Na osnovu mnoštva ovih tema, jasno se vidi da je sadržaje Sveta oko nas i Prirode društva najprikladnije realizovati u školi u prirodi kao što je „Čaorbno selo“.

Poznato je da se na očiglednim primerima najlakše uči, pa tako je normalno očekivati da se putem odabira različitih materijala za uređenje domaćinstava-igraonica, najlakše usvajaju znanja o različitim osobinama materijala, kao što su tvrdoća, elastičnost, zapaljivost, itd. Različitost biljnog i životinjskog sveta i bogatstvo životnih zajednica učenici imaju priliku da upoznaju i dožive u ambijentu seoskog imanja koje se proteže na blizu 5ha i u čijem sastavu se nalaze životne zajednice prirodnih i kultivisanih staništa. Nastavnu temu “Naše nasleđe” učenici će iskusiti tokom radionice “Potraga za svitkom” čije je krajnje odredište rodna kuća vojvode Živojina Mišića, našeg slavnog vojskovođe iz Prvog svetskog rata. Nastavnu temu “Rad, energija, proizvodnje i potrošnja” koja se obrađuje u četvrtom razredu učenici će najbolje doživeti na primeru kamenoloma Kamalj gde se upoznaju sa načinom vađenja, obrade i primene kamena, ali i na fabrici Voda Voda koja se nalazi u neposrednoj blizini škole, a u kojoj se direktno sa izvorišta puni termalna voda u plastičnu ambalažu.

Na osnovu raznovrsnosti integrisanih tema ova dva predmeta i programskih sadržaja „Čarobno selo“ nameće se zaključak da će ovaj koncept nastave umnogome pomoći učiteljima jer će moći u svom budućem radu koristiti znanja svojih učenika stečena za vreme boravka u  ovom edukativnom kompleksu.

3.3.  Srpski jezik

Кroz sve obrazovno-vaspitne aktivnosti prožimaju se nastavni sadržaji govorne kulture i srpskog jezika. Svakodnevnom komunikacijom deca se uče diskusionim veštinama čime obogaćuju svoje komunikacione veštine.

Edukativno-zabavne aktivnosti „Čarobnog sela“ prožimaju se sa nastavom srpskog jezika tako što učenici na početku ovih aktivnosti dobijaju formulare sa pisanim uputstvima na ćiriličnom pismu, čime insistiramo na veštini čitanja i razumevanju pročitanog teksta, a PISA nacionalno testiranje ovog uzrasta ukazalo je da veliki broj učenika ne barata funkcionalnom pismenošću I ne razume pročitano gradivo. . U tekstualni sadržaj ovih formulara namerno je stavljeno obilje arhaizama i lokalizama čime učenici bogate svoj rečnik. Svaka grupa učenika unutar svoje kućice-igraonice ima ponuđen rečnik sa rečima koji se koriste na imanju i u toj lokalnoj sredini. Učenici imaju priliku da pri svakoj jezičkoj nedoumici konsultuju ponuđeni rečnik, potraže značenje njima nepoznate ili manje poznate reči. Ukoliko se desi da u ponuđenom rečniku ne postoji tražena reč, učenici oformljuju svoj rečnik novih pojmova, upisuju u njega nepoznatu reč i ostavljaju na vidno mesto u „Čarobnom selu“ gde druga deca mogu dopisati značenje tih reči ukoliko znaju. Ukoliko se desi da niko ne zna značenje neke reči, ili je dopisano pogrešno značenje, edukatori dopisuju značenje ili ispravljaju pogreške.

3.4.  Маtematikа

U toku obrazovno-vaspitne aktivnosti „Od žita do hleba“ učenici imaju priliku da integrišu ili nadograde znanja iz nastavne oblasti Merenje i mere, kada imaju zadatak da na kantaru izmere kukuruz i kukuruzno brašno. Tokom boravka u „Čarobnom selu“ učenici će imati na raspolaganju određenu sumu imitacije papirnog novca kojim će raspolagati u okviru svojih domaćinstava, odnosno zabavno-edukativnih aktivnosti. Ova radionica je značajan doprinos učenju raspolaganja novcem, brojanja, sabiranja i oduzimanja, kao značajnih matematičkih oblasti.

Ovakvim opuštenim rešavanjem matematičkih zadataka doprinosimo razvijanju logičkog mišljenja, induktivnog i deduktivnog zaključivanja što deci olakšava uočavanje uzročno-posledičnih veza u budućem životu i učenju. Deca će, po završetku Etno-eko škole, u svakodnevnom životu  koristiti ova stečena znanja i iskustva pri rešavanju različitih problema i situacija.

3.5.  Fizičko vaspitanje

Rekreativno-sportske aktivnosti „Čarobnog sela“ kojih ima u velikom obimu spona su koja povezuje ovaj koncept dečjeg obrazovnog turizma i nastavu Fizičkog vaspitanja. Putem hodanja, trčanja, skakanja, preskakanja, gađanja, hvatanja, plivanja i timskih sportskih igara jačaju se izdržljivost, istrajnost i celokupna fizička snaga. Zato su ovi sadržaji i uvršćeni kao jedan od važnih segmenata same Etno-eko škole. Ne manje bitni sadržaji fizičkog vaspitanja, a na koje je stavljen poseban akcenat u velikom delu aktivnosti su lična higijena i higijena zdravlja, pravilna ishrana i prva pomoć, sa čijim elementima se učenici upoznaju na samom početku realizacije kampova, škole u prirodi, rekreativnih nastava. Takođe, značajan aspekt zdravstvenog vaspitanja koje se proučava u sklopu ovog predmeta je pravilan ritam rada i odmora, o kojem se veoma vodi računa pri planiranju svih aktivnosti i na taj način i postiže primeren balans različitosti sadržaja u toku dana.

Značajno je napomenuti da se samim boravkom u „Čarobnom selu“ pomaže deci da iskuse aktivan odmor i jačaju svoje zdravlje, ali i navikavaju se na kolektivni život, što i jeste najznačajniji cilj organizovanja „Čarobnog sela“.

3.6.  Likovna kultura

Programski sadržaji „Čarobnog sela“ i likovne kulture zastupljeni su u ogromnom procentu. Naročito su izraženi u realizaciji radionice „Eko odežda i nakit“ kada se od učenika traži recikliranje otpada putem vezivanja oblika, ali i u toku zabavno-edukativne radionice kada se deca uključuju u uređenje ambijenta i pravljenje scenografije za njihovo improvizovano seosko domaćinstvo-igraonicu. U toku ovih aktivnosti deca imaju priliku da nadograde primenu tehnika: frotaž, dekolaž i asamblaž, ali i da primene naučene tehnike: kolaž, slikanje i crtanje.

3.7.  Građansko vaspitanje

Deca se kroz ovaj predmet uče građenju tolerantne komunikacije, jer je to ključno da se svi učesnici nastavnog procesa osećaju prijatno, a upravo na ovom temelju zasnovan je ceo koncept  „Čarobnog sela“.

Neki od ciljeva „Čarobnog sela“ jesu da učenicima pomognemo da postanu aktivni učesnici u procesu obrazovanja i vaspitanja, i da izgrade saznanja, umenja, sposobnosti i vrednosti neophodne za formiranje odgovorne i kreativne ličnosti, otvorene za saradnju i koja poštuje sebe i svoje saradnike. Upravo sve ovo i jeste osnovni cilj Građanskog vaspitanja.

Tokom svih aktivnosti u „Čarobnom selu“podstiče se grupni rad, dogovaranje i saradnja sa vršnjacima. Na ovaj način podstiče se razvijanje samopouzdanja i lične odgovornosti, što i jesu sadržaji GV. Značajan segment „Čarobnog sela“ je osposobljavljanje učenika da razumeju neophodnost pravila koja regulišu život u zajednici i da kroz dogovaranje aktivno doprinose poštovanju ili menjanju pravila saglasno sa učeničkim potrebama. Sve ovo ukazuje na izuzetno bogatu integrisanost između ovog predmeta i “Čarobno selo”.

2 thoughts on “Učionica pod otvorenim nebom

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s