Lav i miš

PRIMER METODIČKE PRAKSE: Basna „Lav i miš“

Autor: Željana Radojičić Lukić, OŠ „Milan Rakić“, Banja Vrujci

                                                                                              CILj: Olakšati učenicima sagledavnje ličnih želja i stremljenja, opravdanosti cilja i spremnosti na odricanja same ličnosti.

SPECIFIČNI ZADACI • Prepoznavanje tuđih poteba i jasna svest o svojim potrebama, u cilju rešavanja nesporazuma među drugovima • Razvijanje motivacije za čitanje basne • Motivisanje izražajnog  dijaloga • Razvijanje istraživačkog rada i stvaralaštva • Negovanje saradnje i timskog rada • Bogaćenje rečnika, jezičkog i stilskog izraza • Usavršavanje sposobnosti snalaženja u novim situacijama • Uvežbavanje i usavršavanje tehnike čitanja u sebi (usmerenog čitanja) • Negovanje moralnih i estetskih vrednosti • Naučiti kako poboljšati kvalitet komuniciranja rečima sa svojim prijateljima
OBLICI   RADA: individualni, frontalni, grupni, kooperativno učenje unutar grupa
METODE RADA: divergentna (stvaralačka), interaktivna (kooperativna) dijaloška, ilustrativno-demonstrativna, tekstualna

SREDSTVA I POMAGALA: čitanka, sveska Video bim ili grafoskop, stikeri, sličice, nastavni listići, dramski tekst, flomasteri, lepak. makaze, kutija, kartončići, grafofolije.
Uvodni deo (5 minuta)

Učenici dobijaju 4 sličice na kojima je par životinja koje se pojavljuju u basnama, i to (zec-kornjača, koza-jarac, lisica-gavran, lav-miš). Usmeni zadatak za učenike je, da odaberu par životinja, između kojih postoji najveća razlika kad je u pitanju nјihova veličina i snaga.
Najava cilja časa.

Glavni deo (35 minuta)

Najava cilja časa: Danas ćemo učiti novu basnu čiji su glavni likovi junaci čije ste sličice odabrali i sada ćete ih zalepiti u svoje sveske. Nakon lepljenja sličica uz pomoć učitelja, prelazi se na čitanje basne Lav i miš. Slušanje basne „Lav i miš“ sa zadatkom uočavanja o čemu ona govori. Nakon slušanja, pitam učenike zbog čega basna „Lav i miš“ ima baš taj naziv. Usmeravam ih na čitanje sa zadatkom da uoče  nepoznate reči u tekstu. Posle čitanja, uz pomoć slajda sa pretpostavljenim pitanjima učenika, razjašnjavamo značenja nepoznatih reči.

Iz „kutije“  učenici izvlače i razvrstavaju karakteristike bajke i basne. Učenici prepoznaju karakteristike basne i stavljaju ih na klupu, a karakteristike bajke vraćaju u kutiju. Potom se učenici  dele u 3 grupe na osnovu razvrstanih  kartona sa karakteristikama basni. Nakon toga dobijaju grupu pitanja, sastavljenih na tri različita nivoa složenosti, na koja zajednički odgovaraju. Upućujem učenike da u toku rada koriste tekst basne. Rade na zadacima različitih nivoa složenosti. Prezentuju svoj rad čitanjem odgovora. Nakon ovog zadatka ističemo TEMU i MOTIV basne. Nabrajaju i analiziraju likove i njihove osobine. Analizu završavamo isticanjem  PORUKA.

Završni deo (5 minuta)

Završna igra ,,Mreža za lava“: Ova igra se zove “Mrežu za lava”. Svi učenici koji se drže za ruke predstvaljaju mrežu. Mreža ima rupu, a to su dva učenika koji se ne drže za ruke i koji stoje na pola metra razdaljine. U krugu, to jest u mreži, nalazi se lav. On ima vezane oči, a njegov je zadatak da nađe rupu u mreži. Kako će onda pronaći rupu? Kreće se prateći zvuk miša, jer oni koji čine „mrežu“ sve vreme proizvode različite zvukove: zavijaju, laju, mjauču, pište, pijuču… Samo ona dvojica koji su „rupa“ na mreži oponašaju cijukanje miša. Lav prati zvuk, tamo gde prepozna zvuk miša, tu je rupa i tu će on probati da nađe put do slobode. Kad nađe „rupu“ drugi učenik ga zamenjuje.
Za domaći: Učenicima podeliti odštampan tekst akcione dramatizacije „Lav i miš“ Dušice Bojović, sa zaokruženom ulogom za svakog pojedinca. Dati im zadatak da nauče čitati tekst po ulogama. Naredni čas posvetiti interpretativnom čitanju ovog teksta, a u završnom delu časa i dramskom izvođenju ove basne.
PRILOG 1
LAV I MIŠ Po motivima Ezopove basne – akciona dramatizacija u kojoj učestvuju sva deca
Scena: Džungla (osmišljena na nekom od prethodnih časova likovne kulture) Broj učesnika: Prema potrebi. Lutka pričalica: Jednoga dana, mali, sivi miš se šetao džunglom, pevajući i igrajući. (Deca pevuše određenu ariju, igraju sitnim koracima, sa rukama podignutim iznad glave) Lutka: Na putu je naišao na prepreku. Stao je. Zapitao se, šta li to može biti? (Deca oponašaju začućenost, vrteći glavom levo – desno) Lutka: Nije mogao da prokljuvi, šta je to, pa se tiho približio… na prstićima, i uspeo gore. (Deca oponašaju prikradanje na prstima i penjanje) Lutka: Zatim je miš skočio dole, okrenuo se oko sebe i našao lice u lice sa … Deca: LAVOM (Deca skaču, okreću se oko sebe i ciče uplašeno) Lutka: Lav je riknuo… (Deca riču, upotrebljavajući pokrete mahanja kandžama, trude se da izgledaju što strašnije) Lutka: Lav je rekao… Deca: Poješću te! Lutka: Miš je cijuknuo! Deca: Nemoj, ciju, ciju, cijuuuu! Lutka; Lav je zapitao. Deca: A zašto? Lutka: Miš se zamislio (deca zamišljena) pa je odgovorio: Jedno dete-miš: Lave, ako mi sada poštediš život, postaću ti prijatelj. Jednoga dana možda ću ti biti od koristi. Čak ti mogu i život spasiti. Ko zna! Lutka: Lav se grohotom nasmejao. Dete lav: Ha ha ha, ma beži odavde! (deca se smeju i drže se za stomak) Lutka: Miš je otišao srećan, pevajući i igrajući. (Deca igraju i pevaju) Lutka: Godine su prošle. Lav je zaboravio miša, ali miš nije zaboravio svoje obećanje dato lavu, jer čovek, odnosno miš, se drži za reč, a bik za rogove. Jednoga dana miš se šetao istom stazom, igrajući i pevajući. (Deca igraju i pevuše) Lutka: Opet je naišao na nešto u travi, prvo se popeo, a zatim skočio dole. (pokreti – penjanje, skakanje) Lutka: Kada se okrenuo, našao se oči u oči sa onim istim lavom. (Deca – slede se od straha) Lutka: Ali, ovaj put, lav nije zarikao, samo je tužno rekao. Lav dete: Vidi mišu, upao sam u mrežu i sada sam zarobljen. Lovci dolaze po mene. Ti beži i spasi se. Lutka: U tom momentu miš je začuo trube lovaca. (Deca stavljaju ruke na usta, oponašajući zvuk trube, tutu-tututu!) Lutka: Sve životinje su se dale u bekstvo. Deca: Bežimo!!! (u mestu udaraju nogama) Lutka: Ali, miš nije pobegao. Setio se svoga obećanja. Mirno je stajao i razmišljao kako da izbavi lava. (Deca oponašaju razmišljanje, ruka na bradi, vrte glavom levo-desno) Lutka : Od miša, stvarno, čovek nema šta da vidi, ali miš ima jako oštre Deca: Zubiće. Lutka: I počeo je da gricka mrežu. Deca: Gric, gric, gric…. Lutka: Mreža je počela da se kida… Deca: Krrrrrrrrrrrrrrrc…. Lutka: Lovci su bili sve bliže i bliže… (Deca lupaju nogama , trube tu tu ru-tu tuuuu…) Lutka: Životinje su bežale! Deca: Bežimo! (lupaju nogama) Lutka: Miš je nastavio da gricka… Deca : Gric, gric, gric… Lutka: Mreža se cepala… Deca: Krrrrc….. Lutka : I na kraju mreža je pukla! Deca: KVRRRRRRRRRRC…. Lutka: Lav je skočio! Deca : Hooooop.! Lutka: Zgrabio je miša i počeo da trči sa njim. Deca: Bežimo! (trupkaju nogama) Lutka: Pobegli su daleko i nisu više čuli trube lovaca. Deca : Hu!!!… (sedaju na pod) Lutka: Životinje su stale. Sve se smirilo. Lovci su otišli Deca: Ura!!!…(skaču veselo) Lutka: Ovo je priča o… Deca: Prijateljstvu! Lutka: I… Deca: Ispunjenom obećanju! Lutka: A mi smo još naučili da… Deca: Dobro se dobrim vraća! Lutka: I…. Deca: Prijatelji se u nevolji poznaju!
NAPOMENA: Interpretativno čitanje i čitanje po ulogama bitno doprinose određenju prirode dramskog dela kao posebne vrste književnog teksta, namenjene izvođenju na pozornici, na televiziji, radiju ili na školskoj sceni. Bitno je istaknuti da u dramama dva ili više lica razgovaraju, da se njihov razgovor naziva dijalog, da dijalog ima modalitete, uključujući unutrašnji dijalog, to jest monolog. Pri interpretativnom čitanju treba pronaći najupečatljivije strukturne dramske komponente, dijaloge i monologe. Da bi, pak, podsticanje doživljajne komponente bilo efektnije, može se pristupiti i problemsko-stvaralačkom postupu pri uvođenju dramskog teksta u nastavu. (iz knjige VIŠE OD IGRE autora Dušice Bojović)

PRILOG 2

PITANjA NA TRI RAZLIČITA NIVOA SLOŽENOSTI

Ove tri grupe pitanja dele se učenicima na osnovu njihovih individualnih razlika (uspeha, predznanja, motivacije). Učenici kojima dajemo Listić sa nivoom C su grupa učenika sa najnižom motivacijom, uspehom i predznanje, zato i dobijaju zadatke na nivou prepoznavanja i reprodukcije kako bi im se omogućio napredak naspram njihovih sposobnosti. Grupa učenika koja dobija Listić sa nivoom B je grupa prosečnih učenika koji uspevaju da primene naučeno u praksi. Treća grupa je grupa kojoj uglavnom pripada jako mali broj darovitih pojedinaca i to su učenici koji su na nivou stvaralačkog-kreativnog mišljenja i rešavaju Listić A.
 Nivo C: Znanje na stepenu prepoznavanja i znanje reprodukcije

1. Kako se zove ova basna?

2. Ko su glavni likovi u basni?

3. Šta je jednog dana radio lav?

4. Šta se lavu desilo dok je spavao?

5. Ko je spasao lava?

6. Zašto je miš spasao lava?
Nivo B:  Znanje uopštavanja ili primene naučenog u praksi

1. Ko je spasao lava?

2. Zašto je miš spasao lava?

3. Zašto za lava i miša kažemo da su glavni junaci ove basne?

4. Podvuci osobinu miša koja mu je pomogla da ga lav ne pojede.    a) ponos          b) dosetljivost

5. Opiši kako se lav osećao kada se upleo u mrežu.

6. Lav je potcenio miša. Opiši situaciju u kojoj je tebe neko potcenio!
Nivo A: Kreativno, stvaralačko znanje

1. Opiši kako se lav osećao kada se upleo u mrežu.

2. Lav je potcenio miša. Opiši situaciju u kojoj je tebe neko potcenio

3. Lav je bio neoprezan i upao u mrežu. Opiši nam primer kada si ti bio neoprezan.

4. Zamisli da si se našao u nekoj bezizlaznoj situaciji. Šta bi učinio?

5. Miš nije zaboravio da mu je lav poštedeo život i zato mu se odužio. Kome i zbog čega ti duguješ zahvalnost?

6. Napiši dve narodne poslovice o prijateljstvu!

PRILOG 3

Tekst basne „Lav i miš“-Čitanka

Lav je bio umoran. Legao je u hlad da se odmori i zaspa. Prolazeći tuda, miš riješi pretrčati preko lava. Međutim, lav se probudi i ščepa miša. Je li, malenii ? Zar se ti, kod tolike širine, usuđuješ preko mojih leđa praviti put? Šta ćemo sada, govori? – viknu lav. Moćni lave – odgovori miš umiljato. Jako sam pogrešio, priznajem. Molim te da mi oprostiš. Nikada više neću to učiniti, ovo je prvi i posljednji put. Uostalom pomisli: kakva bi to slava bila za lava da ubije miša? Lav se nasmije i pusti miša zdravog i čitavog. Poslije nekoliko dana, lav se nesretno uhvati u jaku mrežu koju su postavili lovci. Nije se mogao izvući, pa je rikao od jada i srdžbe. To je čuo miš. Odmah je dotrčao. Kada je ugledao svog dobrotvora u mreži, nije gubio vrijeme. Počeo je gristi užad i malo po malo načinio dovoljno veliki otvor kroz koji se lav izvukao i tako izbavio. Kakve se čudne stvari događaju na ovom svijetu! – reče lav. Ko bi ikad pomislio da miš može spasiti lava od smrti Po Ezopu

3 thoughts on “Lav i miš

  1. Хвала колегинице Радунка, колико год човек био сигуран у свој рад, похвала искусног колеге увек добро дође!
    Хвала драга Ана. И ја тебеи желим успешно блоговање 🙂

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s