Učimo se na primerima poznatih

Integrativna nastava

 • Nastavni predmet: Građansko vaspitanje
  MOTIVACIJA ZA IZRADU OVOG PRIMERA METODIČKE PRAKSE
  Putem   tematskog povezivanja motivacija za ovakav vid nastave javila se i iz potrebe   za proširivanjem i povezivanjem učeničkih znanja iz različitih oblasti kroz   istraživanja o životu i delu naših poznatih naučnika i umetnika: Mileve Marić, Milene Pavlović Barili, Svetog Save i Nikole Tesle.
  Motivacija   za izbor poznatih ličnosti proistekla iz sadržaja nastavnih predmeta   zainteresovanih kolega.  Izborom  slavnih ličnosti članovi tima su hteli da učenicima probude svest o postojanju  i značaju genijalnih srpskih umova koji su doprineli razvoju nauke i umetnosti, a kojima nije posvećena dovoljna pažnja u okviru školskog programa.   Na osnovu svega proistekla je ideja o povezivanju započetog projekta o profesionalnoj orijentaciji sa radom i zanimanjem izabranih ličnosti sa ciljem da učenici kroz primere iz njihovog života pronađu sličnosti i razlike u odnosu Nebeske reke i njene majke, kao i njih i njihovih roditelja.
 • OPŠTI CILj: Cilj  je da se učenicima olakša sagledavnje različitih životnih puteva ometanih različitim životnim preprekama u cilju saznanja da nije važno koliko su prepreke   nepremostive, nego koliko je zaista želja da se cilj postigne jaka.
  SPECIFIČNI ZADACI
  •  Upoznavanje učenika sa biografskim podacima slavnih ličnosti •  Razvijanje stvaralačkog mišljenja i podsticanje   stremljenja ka višim ciljevima •  Prepoznavanje tuđih životnih   grešaka i izražavanje jasne svesti o svojim potencijalnim greškama. •  Uočavanje  veza između roditeljskih-dečjih sukoba i   pratećih osećanja. •  Uočavanje realnih prepreka   koje su se isprečile u ostvarenju životnih ciljeva slavnih ličnosti. •  Osposobljavanje za   pronalaženje načina za prevazilaženje potenc. realnih prepreka koje ih mogu   sprečiti u ostvarenju cilja. •  Razvijanje kooperativnog duha u okviru grupnog rada učenika •  Osposobljavanje učenika za učenje iz različitih izvora  •  Razvijanje i negovanje grupnog istraživačkog rada •  Formiranje stavova, uverenja i sistema vrednosti •  Razvijanje interesovanja za nauku, umetnost i veru •  Podsticanje i razvijanje veštine timskog rada i   saradnje među učenicima •  Podsticanje intelektualne radoznalosti •  Razvijanje kreativnosti i mašteDOPRINOS RADA UNAPREĐIVANjU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA: Smatramo da će ovaj rad pomoći  nastavnicima GV, razrednim starešinama,   predmetnim nastavnicima srpskog jezika, likovne kulture, veronauke, istorije,  ali i stručnim saradnicima  kao ideja kako se integrativna nastava može primeniti i u starijim razredima osnovne   škole.
  KORELACIJA SA SADRŽAJIMA NASTAVNIH PREDMETA: Izvršena je korelacija sa nastavom srpskog   jezika, odeljenjske zajednice, likovne kulture, veronauke, matematike i   veronauke.
  OČEKIVANI EFEKTI
  Učenici su upoznati sa životom i delom naših slavnih ličnosti.
  Prepoznate su tuđe životne greške i izražena je  jasna svest o svojim potencijalnim   greškama.
  Uočena je veza između roditeljskih-dečjih sukoba i pratećih osećanja.
  Učenici su uočili realne prepreke koje su se isprečile u ostvarenju životnih ciljeva slavnih ličnosti.
  Učenici su osposobljeni da nađu načine za prevazilaženje potencijalnih realnih prepreka koje ih mogu sprečiti u   ostvarenju cilja.
  Učenici su zainteresovani  za nauku, umetnost i veru.

GLAVNI KORACI

NAPOMENA: Na prvom času Građanskog vaspitanja   nastavnici matematike, veronauke, srpskog jezika, likovne kulture i istorije   su u ulozi posmatrača, a na drugom času su aktivni učesnici, svako u okviru   grupe  iz svoje oblasti.

ČETVRTI ČAS

 1. Prezentacija   Facebook grupe „Kako ostvariti svoje snove kad roditelji kažu ne“?
 2. Kratka   diskusija 3.Razmena   prikupljenih informacija na nivou grupe i selekcija štampanog materijala
 3. Korišćenje   linka ka sajtu Vikipedija u cilju dopunjavanja biografija slavnih ličnosti
 4. Prezentacija-   sličnosti i razlike slavnog lika i Nebeske reke.
 5. Kreiranje   panoa slavne ličnosti

PETI ČAS

 1. Grupni   rad (integrativna nastava)- diskusija na relaciji članovi grupe-predmetni   nastavnik
 2. Prezentacija   rada
 3. Razvrstavanje   u dve grupe- prva i treća (Mileva i Barili – principi majke); druga i četvrta   (Sava i Tesla – principi ćerke)
 4. Priprema   debate:
  a) sputavanje duha,   individualnosti
  b)   ostvarenje sopstvenog cilja bez obzira na žrtve

1.Debata

2.Prezentacija   panoa

3.Uvod u   nove nastavne jedinice predmetnih nastavnika

OPIS  SADRŽAJA PO KORACIMA

3. Na osnovu dobijenih sličica  učenici su podeljeni u grupe i dobijaju sledeći zadatak:
Zadatak:
Na osnovu donetog i pripremljenog materijala   uočene sličnosti i razlike između dobijenog lika i Nebeske reke zapišite na  papir.

5. Mileva Marić Ajnštajn – ljubav u službi nauke
Mileva Marić, kao jedna od pet žena koje su   primljene na fakultet tehničkih nauka u to vreme, bila je za vreme u kom je   živela žena izuzetno naprednih shvatanja, odnosno jedna neobična i retka   pojava, neko ko je izabrao potpuno drugačiji put od uobičajenog. Kao takva   ona ima velikih sličnosti sa Nebeskom rekom, koja, takođe, bira nesvakidašnji   životni put, boreći se sa nerazumevanjem i zabranama. Prateći biografiju ove   naše naučnice vidimo da njena upornost i borba sa svakodnevnim problemima je   poistovećuje sa Nebeskom rekom, koja je takođe uporna i nepopustljiva ne   odustajući  od svoje namere čak ni onda   kada dobije stroge zabrane.
Međutim, dok Nebeska reka istrajava u svojoj   nameri i uspeva da ostvari svoj cilj, izuzetno talentovana i obrazovana Mileva   Marić žrtvuje svoj profesionalni napredak zarad ljubavi i posvećivanja   porodici. Iako je u jednom trenutku iskočila iz postavljenih klišea, ona se u   njih vraća i kao takva  više počinje da   sliči velikoj rečnoj majci, jer se uklapa u krute okvire i tradicionalne   vrednosti koje je i majka Nebeske reke zastupala.
Ne završivši fakultet, ona,  za razliku od Nebeske reke, na neki način   odustaje od svog sna. Primer njenog vrlo teškog i često mučnog života i   situacija koje je preživljavala u braku, navode na zaključak da je to   odustajanje od svojih prvobitnih želja možda bilo uzrok njenih kasnijih životnih   nedaća. Ostvarenjem svog cilja Nebeskoj reci se vraća životna radost i vedrina,   dok Mileva svoj život završava sama i neshvaćena. Svoj profesionalni uspeh je   žrtvovala zarad ljubavi prema mužu i deci, a svoj talenat posvetila njegovom   uspehu. Uporedivši ova dva lika možemo zaključiti da žrtvovanje svojih ciljeva   uglavnom ne donosi sreću i    zadovoljstvo, naročito kada ta žrtva nije dovoljno cenjena od strane   onoga zbog koga je napravljena,  ali   zato ostvarenje svojih snova, ukoliko su oni ispravni i pravi,  može čoveku doneti unutrašnji mir i   ispunjenost.

Milena Pavlović Barili: RODITELjSKA LjUBAV U SLUŽBI AMBICIJE
Naša poznata slikarka Milena Pavlović Barili   negovala je neobičan stil u slikarstvu. Njen životni put naizgled je   jednostavan i bez nekih velikih životnih nedaća, ali ako se udubimo u njene   slike ili pročitamo njena pisma upućena majci, videćemo da je bila jedna   izuzetno nežna i osetljiva priroda. Rođena u porodici intelektualaca, od nje se   očekivalo da nastavi porodičnu tradiciju, što ukazuje na sličnost sa Nebeskom   rekom, ali za razliku od nje, Milena je to i sama želela, samo uz više   vlastite slobode i individualnosti. Dok Nebeska reka ne poštuje želje majke i   ne obazire se na njene zabrane u težnji da ostvari svoj cilj, naša poznata   slikarka se upravo trudi da zadovolji majčine želje i očekivanja i tu je njihova   osnovna razlika. Iz njenih pisama vidimo da ona ne uspeva sasvim da ispoštuje   visoke majčine kriterijume, što u njenoj duši izaziva gubitak samopouzdanja i   osećaj neuspeha. Za razliku od Nebeske reke, Milena Pavlović Barili sluša i   poštuje majčine želje i, iako je bila izuzetno dobra i talentovana slikarka,   ona sama nije bila zadovoljna vlastitim radom,   gubeći vremenom  životnu radost i vedrinu. To se   dešava,  jer ona kroz svoj rad nije   potpuno ostvarivala vlastite želje i ciljeve, već najvećim delom majčine   ambicije. Dok Nebeska reka na kraju bajke ostaje „sva blistava, kao šareni   luk“, ostvarivši svoje snove, naša poznata slikarka umire u svojoj  36. godini. Poređenjem ova dva lika nameće   se zaključak da se ponekad ne treba obazirati na želje drugih, jer samo   ostvarenje sopstvenih želja, nada i snova, donosi sreću, zadovoljstvo, mir, ispunjenost. Kratki život ove slikarke   pokazuje da, ma koliko se trudili da zadovoljimo očekivanja svojih najbližih,   ne uspevamo to sasvim, ako to nisu i naše težnje i ambicije.

Sveti Sava: RODITELjSKA LjUBAV U SLUŽBI NASTAVKA TRADICIJE
Prateći život ovog našeg velikog sveca,   najbolje vidimo koliko nečije želje i snovi mogu biti jaki, naročito ako je   ličnost, poput Save, ubeđena u njihovu ispravnost. Kao carski sin, bio je   suočen sa jasnim očekivanjima svoje porodice, odnosno bio mu je predodređen   samo jedan put – put nastavka, ne samo porodične, već državne tradicije.   Činjenica da je on taj put izbegao, tj. izabrao vlastiti,  govori o njegovoj snažnoj individualnosti,   tako da postupak Nebeske reke možemo poistovetiti sa njegovim i zaključiti da   imaju mnogo toga zajedničkog: snaga, upornost, hrabrost, nepopustljivost,   neobičnost, nepomirljivost sa tuđim željama. Velika rečna majka, takođe, ima   velikih sličnosti sa Savinim roditeljima, jer i jedni i drugi, ne birajući   sredstva, najpre brane svojoj deci ispunjenje njihovih želja, ali kada shvate da   su oni u pravu, spremni su to i da priznaju.
Osim sličnosti u osobinama, likovi sv. Save i   Nebeske reke slični su i po njihovoj daljoj sudbini. Ostvarenjem vlastitog cilja,   odnosno zamonašenjem, Sava dobija priliku da uradi nebrojena dobra dela za   svoju zemlju, svoj narod, svoju porodicu, što mu je sigurno davalo novu   duhovnu snagu. Možda bi isto to mogao da uradi i sa pozicije vladara, ali je   diskutabilno koliko bi imao elana i motiva da nije bio duhovno ispunjen,   odnosno da nije svoj život posvetio Bogu.    I Nebeska reka, ostvarenjem svog sna, dobija jednu veličanstvenu ulogu,   tj. postaje duga, simbol nade, vedrine, dolaska nečeg lepog i  pozitivnog.
Poređenjem ovih ličnosti ponovo se nameće   zaključak da unutrašnja sreća i zadovoljstvo podstiču ljude na vršenje dobrih,   humanih i plemenitih dela, a za takvo što će biti sposobni samo ukoliko su   pratili i ostvarili svoje snove i želje.

Nikola Tesla: NAUKA U SLUŽBI LjUBAVI
Čudesna pojava ovog našeg velikog naučnika   verovatno će zauvek ostati misterija. Primer njegovog životnog puta je veoma   zanimljiv i poučan. Njegova potreba i želja da izabere vlastiti životni put bila   je toliko jaka i snažna da je i vlastiti život založio za njeno ostvarenje.   Prateći njegovu biografiju vidimo da su sličnosti između Nebeske reke i ovog   našeg naučnika verovatno najveće. U bajci vidimo da Nebeska reka i po cenu   života kreće u oluju rušeći i ne priznajući majčine zabrane ubeđena u ispravnost   svojih ciljeva, a Nikola Tesla, predodređen da nastavi porodičnu tradiciju   sveštenika, susreće se sa smrću u jednom trenutku svog života, ali je   pobeđuje samo na osnovu mogućnosti, koju mu otac pruža da će moći da studira   ono što želi.. Dok se  majka Nebeske   reke miri sa željom ćerke tek onda kada je ona ostvari, Teslin otac prihvata   sinovljeve molbe tek u njegovim kritičnim trenucima, verujući da mu ispunjava   poslednju želju. Na Teslinom primeru vidimo koliko mogućnost za ostvarenje želja   i snova može dati životne snage i energije, tako da on na čudesan način   ozdravlja i realizuje zamišljeno.  Njegov   dalji život bio je posvećen ostvarenju i praćenju svog životnog cilja potpuno u   službi nauke i svedoci smo koliko je na tom polju postigao. Još jednom se   nameće zaključak da samo onaj čovek koji radi ono što želi i voli može da   postigne nezapamćene uspehe.

14.  PRIPREMA   DEBATE:
a) sputavanje duha, individualnosti
b) ostvarenje sopstvenog cilja bez obzira na žrtve
Pošto   između likova Milene Pavlović Barili i Mileve Marić postoje izvesne   sličnosti, ove dve grupe se spajaju u jednu, a grupe koje su obrađivale   Teslin i Savin lik takođe se objedinjuju i pripremaju se da brane stavove   svojih slavnih ličnosti.

Argumenti prve i treće   grupe u vezi sa  svojim likovima:
talentovane,   obrazovane, izuzetne žene za svoje vreme koje su istovremeno bile veoma   požrtvovane, nesebične i spremne da svoj život posvete sebi dragim   osobama.  Pružanje podrške i razumevanja,   koje je Mileva Marić pružila svom mužu,    osobina je  plemenitih i duhovno   uzvišenih ljudi, koji upravo u tom nesebičnom davanju nalaze i vlastito   zadovoljstvo. Milena je takođe svoju umetničku nadarenost posvetila svojoj   porodici, uzvraćajući im svu ljubav i podršku    koju su oni njoj pružali.

Argumenti   prve i treće grupe u vezi sa likovima druge i četvrte grupe:
Mada   su Nikola Tesla i sv. Sava izuzetni umovi naše istorije i neosporno izabrali   pravi životni put u kome su postigli svoj maksimum radeći za opšte dobro,   prateći njihovu biografiju mora se primetiti da su za ostvarenje svojih ciljeva   žrtvovali sreću i zadovoljstvo svoje porodice u pojedinim trenucima. Zbog   njihovih životnih izbora roditelji su    patili i brinuli  , jer su znali   da je put, koji su oni želeli za svoju decu bio siguran i bezbedan, a put   koji su oni izabrali, u tim trenucima, za roditelje je značio neizvesnost i   nesigurnost. I mada, ovim našim slavnim ličnostima, sigurno nije bilo lako   usprotiviti se svojim roditeljima, ali oni, svaki na svoj način, iskazuje svoj   bunt i neposlušnost ostvarujući svoju zamisao bez obzira na žrtve.
Zaključak: Treba biti obazriv kada je u pitanju izbor životnog puta. S obzirom da  roditelji uvek žele najbolje svojoj deci, treba uzeti u obzir i njihove brige i  strahove i dobro proceniti koga u datom momentu poslušati, svoje instikte i   krenuti u nepoznato, kao što su to uradili Sava i Tesla ili ići roditeljskim   utabanim stazama i zadovoljiti se porodičnim vrednostima kao što su to uradile   Milena i Mileva.

Argumenti druge i četvrte   grupe u vezi sa  svojim likovima:
Sveti   Sava i Nikola Tesla su ljudi izrazite individualnosti. Tačno je da žrtvuju   porodične i tradicionalne vrednosti, ali zarad višeg cilja koji je ne samo   Srbima, već i čitavom čovečanstvu doneo napredak. Oni su uporni i ubeđeni u   ispravnost svojih stavova, a to im daje snagu i hrabrost da se izbore sa svim   preprekama. Naravno da im teško pada nezadovoljstvo roditelja u vezi sa njihovim   izborima, ali su svesni da velika dela zahtevaju i velika odricanja i žrtve i   zato posvećuju svoj život više drugima nego sebi. Ne samo da žrtvuju želje i   snove svojih roditelja, oni žrtvuju i vlastiti privatni život u humane svrhe.
Argumenti   druge i četvrte grupe  u vezi sa   likovima prve i treće grupe:
Za razliku od njih obrađeni  ženski likovi se takođe žrtvuju, ali je njihova žrtva dosta skromnija iz perspektive   Save i Tesle. Podređujući svoje želje majci ili mužu one gube vlastiti   identitet ne ostvarivši potpuno svoje potencijale. Poštovanje porodičnih   vrednosti je je nešto što treba negovati i čuvati, ali ako to predstavlja   prepreku  ka ostvarenju viših ciljeva,   onda se treba boriti protiv krutih tradicionalnih načela kao što su to   uradili Tesla i Sava. Milena i Mileva jesu izuzetne  žene svaka u svojoj oblasti, ali nedovoljno   snažne i uporne; nedovoljno jake da izraze vlastitu individualnost.

Zaključak:   Treba pratiti svoje unutrašnje instikte i želje i ukoliko smo sigurni da smo na   pravom putu, treba uložiti sve svoje napore ka ostvarenju zamišljenog cilja.   Samo jaka volja i upornost vode ka uspehu, a samim tim i ka ispunjenosti,   zadovoljstvu. Kada je čovek u svojoj duši zadovoljan i kada oseća da je na   pravom putu, on može i svima drugima da pruži deo sebe, kroz nauku ili human   i prosvetiteljski rad kao što su to uradili Sava i Tesla.

Željana Radojičić Lukić, Banja Vrujci

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s