Nebeska reka, Grozdana Olujić

AUTORI: Željana Radojičić Lukić, OŠ „Milan Rakić“ IO  Gornja Toplica i Katarina Čarapić, OŠ „Milan Rakić“ Mionica

 • MOTIVACIJA  Rezultati  anketiranja, koji su prezentovani na prethodnom času Odeljenjske zajednice, a gde je primetan nesklad  između roditeljskih i učeničkih želja,  uslovili su izbor  nastavne jedinice koja će biti obrađena na času srpskog jezika, a to je bajka „Nebeska reka“ Grozdane Olujić. S obzirom da je osnovni motiv ove bajke sukob između majke i kćeri, želeli smo na primeru ovih književnih likova da pokažemo da je ponekad potrebno pratiti svoje snove i želje, ma kolko one bile u suprotnosti sa roditeljskim stavovima.

OPŠTI CILj Cilj obrade  ove bajke je da učenicima olakša sagledavanje ličnih želja i stremljenja, zatim prepreka, koje stoje na putu njihovih ispunjenja i konačno, da na primerima glavnih likova ovog dela dođu do saznanja da se cilj velikom snagom, upornošću i hrabrošću ipak može ispuniti.
SPECIFIČNI ZADACI Obrazovni zadaci: Otkrivanje odnosa između sveta mašte i sveta stvarnosti Uočavanje likova i njihovih međusobnih odnosa Sagledavanje sukoba glavnih likova iz više uglova radi proširenja vidika učenika. Uočavanje osobina Nebeske reke kao primer  ličnosti koja može da ostvari svoje želje. Uočavanje osobina velike rečne majke kao primer prototipa roditelja učenika.Vaspitni zadaci: Razvijanje ljubavi prema bajci kao književnoj vrsti Podsticanje razvijanja volje, upornosti i hrabrosti u donošenju važnih životnih odluka Razumevanje stavova vlastitih roditelja kroz osvetljeno ponašanje i osećanja velike rečne majke. Uočavanje razlika među likovima kao primer različitosti u realnom životu. Pronalaženje rešenja u prevazilaženju nesporazuma između roditelja i dece. Funkcionalni zadaci: Osposobljavanje učenika da budu aktivni učesnici nastavnog procesa Razvijanje kooperativnog duha u toku grupnog rada učenika Razvijanje psihofizičkih funkcija  (mišljenje, uočavanje bitnog, zaključivanje).
DOPRINOS RADA: Smatramo da će ovakav inovativni način obrade bajke podstaći kolege da u širem kontekstu sagledavaju značaj povezivanja različitih obrazovnih oblasti, kao i svrsishodnost korišćenja Interneta u obrazovne svrhe.
KORELACIJA: Izvršena je korelacija sa časom Odeljenjske zajednice i časovima Građanskog vaspitanja.
OČEKIVANI EFEKTI: Osvetljeni glavni likovi sa više aspekata: – ponašanje glavnih likova; – karakterne osobine; – osećanja. Uočena je veza između roditeljsko-dečjih sukoba i pratećih osećanja. Učenici su uočavili mogućnosti različitog razmišljanja o istoj temi iz dva različita ugla, ugla majke i ugla ćerke.Učenici shvataju činjenicu da nekada na putu ostvarenja  životnog cilja mogu postojati realne prepreke. Po ugledu na glavni lik učenici zaključuju da postoje načini za  prevazilaženje prepreka koji zahtevaju upornost, hrabrost, zalaganje, odlučnost. Povezuju odnose majke-ćerke iz pripovetke sa ličnim iskustvom.

GLAVNI KORACI:

 • Istraživački zadaci za domaći rad: • osnivanje dve Facebook grupe; • istraživački zadaci u formi pitanja
 • Uvodni deo časa: emocionaln –intelektualna priprema • pojam bajke • podaci o piscu • izražajno čitanje bajke • utisci o pročitanoj bajci
 • Glavni deo časa: analiza bajke • podela na četiri grupe • podela zadataka grupama i kratka uputstva za rad • realizacija grupnog rada – izrada panoa • prezentacija grupnog rada • provera usvojenosti književnih sadržaja putem nastavnih listića
 • Završni deo časa: • Povratna informacija • Evaluacija

OBLICI   RADA: • Kombinovani • Frontalni • individualna

DETALjAN OPIS  SADRŽAJA PO KORACIMA
1. Istraživački zadaci – domaći rad: • osnivanje dve Facebook grupe; U cilju svrsishodnog korišćenja Interneta, kao i  zanimljivijeg načina prikupljanja materijala, nastavnik srpskog jezika je, nedelju dana pre obrade pripovetke, dao dvema grupama učenika zadatak da osnuju dve grupe na socijalnoj mreži Facebook pod nazivom „Bajke“ i „Grozdana Olujić“.  Administratorima grupa dat je nalog da pronalaze sve dostupne članke, slike, snimke, koji imaju veze sa temom grupe, da pozovu svoje vršnjake da se pridruže, kao i da podstiču razgovor na grupi o datim temama. • istraživački zadaci u formi pitanja Dva dana uoči obrade bajke „Nebeska reka“ svim učenicima su dati sledeći istraživački zadaci: 1. Pratite lik velike  rečne majke.  Podvucite u tekstu reči kojima je opisano njeno ponašanje i reči kojima su opisana majčina osećanja! 2. Pratite lik Nebeske reke. Podvucite reči i rečenice koje opisuju osobine i osećanja ovog lika! 3. Uočite situacije u kojima se majka i kćerka sukobljavaju. Razmislite o razlozima tog sukoba! 4. Razmislite i pripremite se da ispričate bar jednu situaciju u kojoj se roditelji nisu složili sa nekom vašom željom. 5. Šta za vas predstavlja duga?
2. Uvodni deo časa • Pojam bajke Grupa učenika, koja je unapred bila zadužena za osnivanje grupe “Bajke” na socijalnoj mreži Facebook, predstavlja rezultate svog istraživačkog rada, tako što direktno na projekcionom platnu izdvaja i prikazuje komentare njih, kao osnivača grupe, a i svih onih koji su učestvovali u diskusiji na ovu temu. Pri tom, po ranije dobijenim uputstvima, stavljaju naglasak na segmente koji su bitni za čas, a to je: – da se deca vrlo rano susreću sa pojmom bajke, a samim tim i sa jednim neobičnim i fantastičnim doživljajem sveta; –  da se bajke dele na narodne i autorske; – da je kod nas glavni sakupljač bajki bio Vuk S. Karadžić, koji ih je sačuvao od zaborava; – da narodna bajka uglavnom ima ustaljenu strukturu; – da je autorska bajka nastala na temeljima narodne bajke; – da su neki od poznatih svetskih pisaca bajki: braća Grim, Hans Kristijan Andersen, a od naših: Branko Ćopić, Desanka Maksimović, Grozdana Olujić…
• Podaci o piscu Izlaganje nastavlja druga grupa učenika, koji predstavljaju rezultate svog istraživačkog rada, takođe, na socijalnoj mreži  Facebook u toku osnivanja i praćenja grupe pod nazivom „Grozdana Olujić“. Oni ističu najbitnije detalje iz njene biografije: – da je rođena 30. avgusta 1934. u Erdeviku, kao i podatke gde i šta je studirala; – da je napisala nekoliko zbirki bajki koje su prevođene na strane jezike; – da je pisala i romane i da je ove godine dobitnica NIN-ove nagrade za roman godine „Glasovi u vetru“. (Važno je napomenuti da su se učenici ovim putem dosta detaljno obavestili o ovom događaju, preko članaka iz novina, kao i  putem snimka sa dodele nagrade sa YU-tyuba); Jedna učenica, sasvim neočekivano, na ovu Facebook stranu postavila je čitav tekst bajke „Nebeska reka“, što je odličan uvod u sledeći korak. • Izražajno čitanje bajke 3 min Izražajno čitanje bajke izvodi nastavnik trudeći se da intonacijom svog glasa istakne sva osećanja, raspoloženja i reakcije glavnih likova, vodeći računa o dikciji, jasnom i razgovetnom izgovaranju reči i rečenica.
• Utisci o pročitanoj bajci 5 min Putem sledećih podsticajnih pitanja učenici izražavaju doživljaj bajke: – Kako ste se osećali u toku čitanja bajke? – Šta vas je najviše uzbudilo ili iznenadilo u toku čitanja? – U kom trenutku ste se uplašili za Nebesku reku? Zašto? – Koji deo vam je bio najzanimljiviji? Zašto? Učenici su uglavnom istakli da su  pri prvom čitanju bili iznenađeni željom male reke da se razlikuje od ostalih, a da su se najviše uplašili za nju onda kad je nestala. Pojedini učenici su izjavili da su se saosećali sa njom u trenucima kada je majka zatvara i da razumeju njena osećanja, jer su i sami bili u prilici da zbog nekog svog postupka budu kažnjeni. Na poslednje pitanje su uglavnom odgovorili različito, mada se većina učenika slaže da je najzanimljiviji završetak priče jer im je bio neobičan i neočekivan, a pri tom su osetili i olakšanje, jer se reka pojavila.
• Glavni deo časa • podela na četiri grupe ( 5 minuta) Putem sličica: lik majke, lik ćerke, majka i ćerka, i prepreke učenici se dele na četiri grupe:

1. VELIKA REČNA MAJKA

2. NEBESKA REKA

3. NEPOMIRLjIVE SUPROTNOSTI

4. PREPREKE U OSTVARENjU CILjA
• podela zadataka grupama i kratka uputstva za rad (3 minuta)
Grupe dobijaju papire sa ispisanim sledećim pitanjima:

VELIKA REČNA MAJKA 1. Koji zadatak je imala majka svih reka? 2. Pratite ponašanje majke prema ćerki! Podvucite reči u tekstu koje odslikavaju to ponašanje! 3. Zašto se majka protivila želji svoje ćerke? 4. Pratite osećanja velike rečne majke! Podvucite reči koje odslikavaju promene u njenoj duši! 5. Protumačite majčine reči:”Ne tražite je više” i odgonetnite u kakvom duhovnom stanju se ona nalazi. 6. Svaki član vaše grupe neka  navede jednu situaciju kada je prema majci bio neposlušan. Napišite kako je vaša majka reagovala i kako ste se vi zbog toga osećali. Izvedite zajednički zaključak o ponašanju vas prema vašim roditeljima.

NEBESKA REKA 1. Kakva sudbina je očekivala tek rođenu malu reku? 2. Pratite ponašanje ćerke prema majci! Podvucite reči u tekstu koje odslikavaju to ponašanje! 3. Zašto Nebeska reka dolazi u sukob sa majkom? 4. Po čemu se njih dve razlikuju? 5. Podvucite sve epitete kojima je opisana Nebeska reka! Zaključite, na osnovu njih, koja osećanja se smenjuju u duši Nebeske reke! 6. Svaki član vaše grupe neka  navede jednu situaciju kada nije hteo da prihvati neki predlog svojih roditelja. Napišite kako su oni reagovali i kako ste se vi zbog toga osećali. Izvedite zajednički zaključak o tome ko je bio u pravu i zašto!.

NEPOMIRLjIVE SUPROTNOSTI 1. U kakvom odnosu zatičemo majku i ćerku na početku pripovetke? 2. Odakle proizilazi njihov osnovni sukob? 3. Pratite kroz pripovetku i podvucite reči koje upućuju jedna drugoj! 4. Kakva osećanja (raspoloženja) su izazivale jedna kod druge? Imenujte ta osećanja! 5. Po čemu se one razlikuju? Navedite nekoliko parova tih razlika!U kom delu teksta vidimo njihove nepomirljive suprotnosti? 6. Svaki član vaše grupe neka  navede jednu situaciju kada se vaše i mišljenje vaših roditelja potpuno razlikovalo. Napišite kako ste reagovali vi, a kako vaši roditelji i kako ste se ritom osećali. Izvedite zajednički zaključak o načinu prevazilaženja razlika između dece i roditelja.

PREPREKE U OSTVARENjU CILjA 1. Šta je želela Nebeska reka, a šta njena majka? Podvucite reči i rečenice u tekstu koje odslikavaju njihove želje! 2. Zašto majka nije dozvolila svojoj ćerki da ostvari svoju želju? 3. Koja prepreka se pojavila na putu ostvarenja želje Nebeske reke? 4. Kako je ona prevazišla tu prepreku? Ko joj je pomogao u ostvarenju cilja? 5. Koje osobine je pri tom pokazala? 6. Svaki član vaše grupe neka  navede jednu situaciju kada su roditelji bili prepreka u ostvarenju svoje želje. Napišite kako ste tu prepreku prevazišli i kako ste se osećali. Izvedite zajednički zaključak o rešavanju problema između roditelja i dece.
Učenici dobijaju zadatak da na pitanja usaglašavaju odgovore koje će pisati u sveske, a na jedan zajednički papir treba da napišu osobine i osećanja likova, kao i da se dogovore oko odgovora na pitanje koje se tiče njihovog ličnog iskustva koje će, takođe, napisati na papir. Taj papir je potrebno da adekvatno ilustruju, a onda da ga zalepe na zajednički pano.
 • Realizacija grupnog rada – izrada panoa (15 minuta) Učenici pristupaju izradi zadataka, koristeći i odgovore koje su uradili kod kuće putem prethodno datih istraživačkih zadataka. Nastavnik nadgleda rad učenika, po potrebi učestvuje, dopunjuje rad grupa i daje uputstva i savete u kreiranju panoa.
• Prezentacija rada po grupama Grupe u kratkim crtama predstavljaju rezultate svog rada, lepe papire na pano, dovršavaju pano i biraju predstavnika koji će prezentovati rad grupe na sledećem času.
Prezentacija prve grupe: Nakon usaglašavanja stavova unutar grupe, jedan učenik izlaže, a drugi mu pomažu. Očekivani odgovori: S obzirom da majka svih reka ima tek rođenu kćer, iz teksta se vidi da joj se ona  osmehuje, strpljiva je sa njom, miluje je po obrazu razložno joj navodeći razloge zašto ne može da teče po nebu, što znači da je nežna, blaga, smirena, strpljiva. Kako ćerka i dalje ostaje tvrdoglava, majka gubi strpljenje, postajući stroga i odlučna u nameri da joj ne dozvoli da ostvari svoju želju. Kao i osobine, tako se polako menjaju i osećanja velike rečne majke. Spokojna je sve dok kćer ne počne da joj se protivi, a što se više sukob nastavlja, ona postaje sve brižnija i zabrinutija. U trenutku kad sazna šta njena ćerka zaista želi, majka je „zadrhtala od užasa“, a ova reakcija  odaje njenu iznenađenost, užasnutost i zapanjenost ćerkinim izborom. Ovo osećanje prevelike zabrinutosti i uplašenosti  doprinosi tome da postane kruta i nepopustljiva i da pokuša na svaki način da osujeti želju svoje ćerke.  Kad shvati da je izgubila bitku i da je njena ćerka postala ono što je želela, ona „s mukom“ gleda u nebo, a ovaj opis njenog pogleda odslikava svu tugu, bol, težinu, duhovnu patnju koju oseća u tom trenutku. Majčine reči:“Ne tražite je više“, simbolišu odustajanje, nemoć, ali i njenu predaju, pomirenost sa situacijom i nevoljno prihvatanje činjenice da je ćerka izabrala svoj put. Kao odgovor na poslednje pitanje, učenici navode situacije iz svog iskustva, kako su se susretali sa ljutnjom, grdnjom ili kaznenim merama ukoliko nisu bili spremni da poslušaju majku, što navodi na zajednički zaključak, a to je bio i cilj,  da su osećanja i ponašanje velike rečne majke sasvim očekivani i primereni jednoj majci i da se ona ne razlikuje mnogo od realnih osoba. Sažete odgovore na  pitanja, učenici pišu na papir i lepe na pano.

 • VELIKA REČNA MAJKA Uloga i osobine : ima ulogu nekoga ko određuje sudbinu svoje dece; nežna, blaga, strpljiva, trezvena, stroga, odlučna, uporna, kruta, nepopustljiva…. Osećanja : spokojna, zabrinuta, brižna, nezadovoljna, iznenađena, zapanjena, užasnuta, preplašena, oseća tugu, bol, težinu na duši, duhovnu patnju, nemoć, predaju, odustajanje, nevoljno prihvata ćerkinu odluku. Životni cilj: jednostavan i ustaljen životni tok u kome nema iznenađenja.

Prezentacija druge grupe: Nakon usaglašavanja stavova unutar grupe, jedan učenik izlaže, a drugi mu pomažu. Očekivani odgovori: Nebeskoj reci je bila predodređena uobičajena sudbina namenjena svakoj reci da teče prema nekoj strani sveta. Međutim, ova reka se već po svom rođenju razlikovala i bila drugačija od drugih. Ona namenjenu sudbinu oštro i nepomirljivo odbija izražavajući svoju neposlušnost, tvrdoglavost, svojeglavost, upornost,  ali i individualnost, neobičnost i nesvakidašnjost, koja se ogleda kroz njenu čežnju za daljinama, za novim i nepoznatim. U tome leži osnovna razlika između nje i njene majke. Dok je velika rečna majka praktična, pomirena sa ustaljenim životnim tokom, njena ćerka ima nemiran i radoznao duh, nju privlače nepoznati predeli i jedan drugačiji životni put. U toj borbi za svoj cilj nebeska reka duboko pati,  povlači se u sebe, jer joj teško pada nerazumevanje i neshvatanje od strane majke, a naročiti joj je teško, kada joj majka uvede stroge zabrane („zamrla od tuge, mala reka je ćutala“). Nakon dužeg vremena strpljivog čekanja, ona koristi priliku da pobegne. Pri tom izražava svoju nepopustljivost, buntovnost, nepomirljivost sa majčinim željama, ali i svoju izuzetnu snagu i hrabrost u želji da ostvari svoj cilj. Prateći epitete kojima je nebeska reka opisana, na početku bajke primećujemo njenu lepotu („sva svetla, sva prozračna“), kasnije vidimo da je zamrla od tuge, što znači da prepreke na njenom putu gase njenu životnu radost i vedrinu, a na kraju, kad prevaziđe prepreke, ona je „sva blistava, kao šareni luk“, što znači da joj ostvarenje cilja vraća životnu snagu, pruža joj zadovoljstvo i sreću, tako da ona postaje još blistavija, lepša i zadovoljnija. Njena lepota je predstavljena kroz zadivljen krik ptice. Kao odgovor na poslednje pitanje, učenici navode situacije iz svog iskustva, da su se susretali sa pojedinim zahtevima roditelja, koje oni nisu bili spremni da ispune i da bi tada obično došlo do sukoba. Ishod je  bio najčešće u korist roditelja, ali pojedini učenici su rekli da su njihovi roditelji, kada bi prepoznali jačinu njihove želje, ponekad i popustili. Zaključak: i jedna i druga strana treba da iznese stavove „za“ i „protiv“ i da se na osnovu argumenata pronađe rešenje. Sažete odgovore na  pitanja, učenici pišu na papir i lepe na pano:

 • NEBESKA REKA Osobine: različita, drugačija, neposlušna, tvrdoglava, uporna, neobična, nesvakidašnja, nemirnog i radoznalog duha, nepopustljiva, hrabra, buntovna, lepa, blistava… Osećanja: čežnja za daljinama, za novim i nepoznatim; patnja, tuga, povučenost u sebe; zadovoljna, srećna, ispunjena… Životni cilj:  neprihvatanje nametnutih životnih principa; traganje za novim, nepoznatim; praćenje svojih snova, želja i ideala.

Prezentacija treće grupe: Nakon usaglašavanja stavova unutar grupe, jedan učenik izlaže, a drugi mu pomažu. Očekivani odgovori: Nebeska reka je bila jedna od kćeri velike rečne majke i majka je prema njoj, kao i prema ostalim rekama, gajila nežna majčinska osećanja. Sa gledišta majke nije trebalo ni doći ni do kakvog sukoba, jer ona život gleda jednostavno, kao slepo prihvatanje ustaljenog puta.  Njihov osnovni sukob nastaje u trenutku kada se nebeska reka pobuni protiv tih nametnutih vrednosti i proizilazi iz različitog doživljaja sveta. To se najbolje vidi u delu bajke gde se kaže: „Sudbina reke je da teče u dolinu, u more, ali nju privlače snežni planinski vrhunci i ruža sunca u modrinama neba, očaravaju je oblaci zvezde“. Ovde se javljaju njihove nepomirljive suprotnosti, jer prvi deo rečenice odražava majčin tradicionalan stav, težnju ka običnom i ustaljenom načinu  života,  a drugi ćerkinu neobičnu i nesvakidašnju prirodu, njen nesputan i radoznao duh.   To neminovno dovodi i do nerazumevanja, kao i do smenjivanja različitih osećanja i raspoloženja i kod majke i kod ćerke.  Ćerkina neposlušnost, njeno uporno odbijanje, drsko izgovaranje reči „ne“ i na kraju njeno priznavanje sopstvenih želja („kad bih postala nebeska reka“)  u majci izazivaju najpre zabrinutost, a zatim strah i užasnutost, tako da njeno strpljenje i blagost na kraju prerastaju   u strogost, krutost, ali i uplašenost za njenu sudbinu. Pored ovih nepomirljivih razlika moglo bi se reći da im je upornost i želja da svaka ostvari svoj cilj bila zajednička. Svaka na svoj način borila se za svoje principe i ubeđenja, majka strogošću i zabranama, ćerka neposlušnošću i upornošću. Na primeru nebeske reke vidimo da  se upornost i težnja da se slede sopstveni snovi isplatila. Njena tuga, povučenost, zamrlost na kraju bajke pretvaraju se u blistavost, uzvišenost, sreću i zadovoljstvo. Nasuprot nje majka oseća nemoć, tugu, bol, duhovnu patnju, težinu na duši zbog činjenice da je njena ćerka izabrala sopstveni put i tako narušila ustaljenu tradiciju, ali i pomirenost sa njenim izborom. Na osnovu dečjih odgovora na poslednje pitanje, kao zaključak nameće se mišljenje da se sa roditeljima najpre treba savetovati i dobro proceniti da li su ciljevi za koje se zalažemo ispravni. Ako ti ciljevi jesu  veliki i uzvišeni,  treba se boriti i biti uporan, mada je ta borba često teška i bespoštedna, ali zato uspeh donosi unutrašnju sreću i zadovoljstvo.

 • NEPOMIRLjIVE SUPROTNOSTI Sažete odgovore na  pitanja, učenici pišu na papir i lepe na pano: Nepomirljive razlike između majke i ćerke: – razlike u razmišljanjima:  dva različita pogleda na svet, na budućnost- majčin tradicionalan stav, težnja ka običnom i ustaljenom načinu  života  i ćerkina neobična i nesvakidašnja priroda, njen nesputan i radoznao duh; – razlike u osećanjima: ćerka- blistavost, uzvišenost, sreća i zadovoljstvo. majka –  nemoć, tuga, bol, duhovna patnja, težina na duši; – promene u osećanjima: majka – strpljenje i blagost na  prerastaju u strogost, krutost, ali i uplašenost; ćerka – tuga, povučenost, zamrlost na kraju bajke pretvaraju se u blistavost, uzvišenost, sreću i zadovoljstvo.

Prezentacija četvrte grupe: Nakon usaglašavanja stavova unutar grupe, jedan učenik izlaže, a drugi mu pomažu. Očekivani odgovori: S obzirom da Nebeska reka i njena majka imaju potpuno različite poglede na svet, one zapravo jedna drugoj predstavljaju prepreke u ostvarenju vlastitih želja. Dok majka teži ka ustaljenom i tradicionalnom, tvrdoglavo odbijanje njene ćerke  potpuno onemogućava ostvarenje te majčine želje. S druge strane, potreba Nebeske reke da se razlikuje takođe nailazi na prepreke u vidu majčinih zabrana, koja u brizi i strahu za njen život ulaže izuzetne napore da osujeti ćerkine snove nadajući se da će ona vremenom tu svoju želju zaboraviti. Ne samo da ne zaboravlja, Nebeska reka postaje toliko odlučna i uporna u svojoj nameri, da cela priroda staje na njenu stranu i pomaže joj da realizuje svoj cilj. Pri tom pokazuje koliko je različita, drugačija, neobična, nesvakidašnja, nemirnog i radoznalog duha, nepopustljiva, hrabra, buntovna, da ne pristaje na kompromise i želje drugih. Na osnovu dečjih odgovora na poslednje pitanje vidimo da su česte situacije kada se učenici susreću sa preprekama pri ostvarenju želja, mada je bilo i suprotnih odgovora da roditelji veoma često izlaze u susret njihovim željama. Kao zaključak nameće se činjenica da se pri susretu sa preprekama treba boriti da ih prevaziđemo i ukoliko smo sigurni u ispravnost svojih ciljeva, treba koristiti jasne i razložne argumente.

 • PREPREKE U OSTVARENjU CILjA Sažete odgovore na  pitanja, učenici pišu na papir i lepe na pano: Različiti pogledi na svet kao prepreke ka ostvarenju cilja: dva različita pogleda na svet- majčin tradicionalan stav, težnja ka običnom i ustaljenom načinu  života kao prepreka ćerkinoj neobičnoj i nesvakidašnjoj prirodi i obrnuto. Osobine Nebeske reke: različita, drugačija, neposlušna, tvrdoglava, uporna, neobična, nesvakidašnja, nemirnog i radoznalog duha, nepopustljiva, hrabra, buntovna… Prevazilaženje prepreke: jaka volja, upornost, neodustajanje…sve to čini da se i prirodne sile pokrenu i stanu na stranu onoga ko nešto žarko želi.

OSTATAK SCENARIJA I DODATNE SMERNICE ZA ORGANIZACIJU ČASA MOŽETE DOBITI NA SEMINARU METODIČKI PRISTUP OBRADI KNJIŽEVNOSTI.

• Završni deo časa: prezentacija rada po grupama; analiza grupnog rada; domaći zadatak-istraživanjene;

5 thoughts on “Nebeska reka, Grozdana Olujić

 1. Ovde nismo imali naglašen cilj razvijanje ekološke svesti, bazirali smo se na dečje i roditeljske želje, na sputavanje i podršku.
  Bajka Grozdane Olujić nam je bila podsticaj za jačanje profesionalne orijentacije kod naših djaka jer smo jednom sprovedenom anketom došli do katastrofalnih rezultata, gde smo saznali da se roditeljske želje u izboru budućeg zanimanja njihove dece totalno razikuju od želja i snova njijhove dece. Ovde su prikazana samo dva časa od jednog integrativnog dana koji je realizovan na temu „Šta kada roditelji kažu NE“?.
  Inače,bajkom Nebeska reka bavimo se i na našem seminaru „Metodički pristup obradi književnog dela“http://www.facebook.com/profile.php?id=100003127908037&ref=tn_tnmn#!/pages/Seminar-za-ucitelje-Metodicki-pristup-obradi-knjizevnog-dela/99707163439

 2. Е, да смо ми имали овакву учитељицу, која нам домаћи поставља на Фејсу, сви бисмо били одлични! 🙂 Супер идеја за час, велики труд уложен у осмишљавање и писање припреме, честитам! 🙂

 3. Hvala Jelena! Bajke Grozdane Olujić su za mene uvek posebna inspiracija i šteta je što ih više nije ušlo obaveznu lektiru. Toliko su nesvakidašnje, a opet tako jednostavne, prilagođene savremenom čitaocu…
  Draga Majo, hvala najlepše, ne vredi moram da ih zaokupim nečim, oni su tu po ceo dan, pa rekoh daj da rade nešto korisno. Počeli smo prošle godine na taj način da komuniciramo i veruj mi da ima efekta.

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s